yoo Rabbi jedhe (inshaa allaah) Kaayyoon kiyya waaniin qabuun rakkataa gargaaree namoonni Rabbiin laaffiseef kan birootiis rakkataa isaan cinaa jiru akka gargaaran kakaasuu fi karaa itti agarsiisuu akkasumaas gargaaraa fi gargaaramaa walqunnamsiisuu dha. — gargaarsa

Advertisements